Избери касов апарат, електронна везна кантар и фискален принтер от нашите Продукти www.profinance.bg

 • Бърза поръчка : 0888 728 005

Счетоводни услуги Профинанс Д ЕООД

Счетоводни услуги в София„ПроФинанс Д” ЕООД

Публикувано на 15.11.2010. |
Счетоводни услуги на фирми, ЕООД, ЕТ, ООД, на предприятието

Счетоводно обслужване на фирми, предприятия, счетоводител за ЕТ, ЕООД, ООД, Фирмата.

Фирма за счетоводни услуги Профинанс Д ЕООД се занимава със счетоводно обслужване на Фирми, ЕООД, ЕТ и ООД. Предлагането на счетоводни услуги от нашия екип датира от 1999-та година и от тогава не сме преставали да работим в тази област счетоводство. Посетителите на тази страница са в сайт за Счетоводни услуги на ниски цени предлагани от Профинанс Д ЕООД за район София и цяла България.

Счетоводна Кантора Профинанс Д ЕООД както вече споменахме е създадена през 1999 година.Във фирмата работят счетоводни и данъчни кадри. За всичките тези години нашата кантора е създала добър имидж като компания с бързо развитие и познаване на настоящите действащи нормативни уредби за счетоводни услуги.

Абонаментно счетоводно обслужване.

• Цените за абонаментно счетоводство започват от 80 лв., в зависимост от спецификата на дейността, документооборота, броя на персонала и др. В цената се включва целия пакет от изброените услуги без излишно оскъпяване. За да се убедите може да попълнете нашата онлайн форма за запитване - става бързо, лесно и дискретно.

 • • Обхват на услугите в абонаментния план:
 • • Пълно текущо счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване;
 • • Годишно счетоводно приключване;
 • • Текущи консултации относно измененията в данъчната, трудово–правната и осигурителната нормативна база;
 • • Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ, НСИ и др.:
 • • - При провеждане на проверки и ревизии /общи, тематични или насрещни/; - Във връзка с издаване и получаване на съответни лицензии, разрешителни
 • Годишно счетоводно приключване.

  Годишно счетоводно приключване и съставяне на годишен финансов отчет - Годишното счетоводно приключване е заключителния етап на текущо воденото счетоводно отчитане на дейността на фирмата през цялата финансова година. То се изразява в окончателно оформяне на финансовия резултат от нейната дейност и се изразява в съставяне на годишен финансов отчет към 31 декември за съответната финансова година - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, оповестяване на счетоводната политика, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал, справка за ценните книжа, справка за дълготрайните активи, справка за финансовите резултати, справка за приходите и разходите от лихви, справка за отсрочените данъчни активи, справка за участия в капиталите на други предприятия, справка за вземанията,задълженията и провизиите. Във връзка с годишното счетоводно приключване на фирми с участия в капитала на други предприятия съставяме консолидиран финансов отчет за дейността на цялата група

  Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация

  След съставяне на годишния финансов отчет на фирмата е необходимо да се състави и годишната данъчна декларация по ЗКПО. Ние внимателно следим за отразявнаето на всички данъчни облекчения и за коректното формиране на годишния финансов резултат. Съставяме и годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физически лица по ЗОДФЛ, както и всички други данъчни декларации, които се подават на годишна база. Годишна данъчна декларация се съставя от всички данъчнозадължени лица по съответните закони. Тя следва да бъде подадена в данъчните служби в законово определените срокове и да съдържа коректна инфорация, за да бъдат избегнати глоби за закъснение и невярно съдържание.

  Съставяне на финансови отчети.
  Съставяне на годишен финансов отчет

  В закона за счетоводството чл.4(1) и глава Глава пета.ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ, са определени изискванията за воденото текущо счетоводно отчитане и съставяне на годишен финансов отчет. Особено внимание следва да се обърне на чл.4(7) на същия закон, а именно за "независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс - всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в края на предходния отчетен период". Съгласно чл.22а(1) предприятията в Република България, с изключение на предприятията по чл.22б, изготвят и представят годишните си финансови отчети на базата на Международните счетоводни стандарти. Предприятията по чл.22б представят и изготвят годишен финансов отчет на базата на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия. Съгласно чл.23(1) предприятията съставят годишен финансов отчет към 31 декември на съоттветната отчетна година. Съставеният от тях годишен финансов отчет трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и собствения капитал. В чл.25 от Закона за счетоводството се определят изискванията, на които трябва да отговаря съставеният от фирмите годишен финансов отчет, а именно: разбираемост - да е полезна за потребителите при вземането на икономически решения; уместност - да дава възможност на потребителите да оценяват минали, настоящи или бъдещи събития и да потвърждават или коригират свои предишни оценки при вземането на икономически решения; надеждност - да не съдържа съществени грешки или пристрастност; сравнимост - да дава възможност за сравняване на информацията на предприятието от различни години, както и с информация от други предприятия, за да се оценят ефективността, финансовото състояние и промените в него. В чл.26(1) от Закона за счетоводството са определени елементите, които съставения в резултат на годишното счетоводно приключване годишен финансов отчет следва да съдържа. Това са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение. Лицата, които могат да съставят годишен финансов отчет са определени в чл.35 от Закона за счетоводството Не се колебайте да ни се обадите във връзка с възникнали въпроси по съставянето на Вашия годишен финансов отчет. Нашите висококвалифицирани счетоводители ще Ви помогнат, като Ви предложат услуги в следните направления: осъществяване на годишно счетоводно приключване на Вашата дейност; изготвяне на годишен финансов отчет; еднократни или периодични счетоводни и данъчни консултации по интересуващи Ви въпроси или специфични казуси, възникнали в процеса на съставяне на Вашия годишен финансов отчет. Цени по договаряне

  Личен състав и работни заплати.

  • • Издаване на необходимите документи от Личен състав за всеки един служител и работник при назначаване и при прекратяване на трудовоправните му отношения;
  • • За визуализиране само на текущо работещите служители, и информация за всички напуснали служители през периода на работа с модулът;
  • • За повторно въвеждане на напуснал служител или сезонен работник без отново да се въвеждат личните му данни;
  • • Групиране на служителите съобразно структурата на предприятието;
  • • Пълна информация за възнаграждението на служителите и автоматично прехвърляне от предходен в текущ месец;
  • • Работа в различни времеви периоди и възможност за корекции обработвани със задна дата,които са съобразени със старите Законодателни изисквания;
  • • Позволено дефиниране на добавки или удръжки към работната заплата според дейността на фирмата;
  • • Автоматично определяне на минималните осигурителни доходи по длъжности и категории за съответната календарна година;
  • • Автоматизирано създаване на коригиращи записи за лица, за които предадената в НАП информация е променена в даден месец;
  • • Проверка за допуснати грешки в подготвената информация за НАП;
  • • Автоматично изчисление на обезщетенията за временна нетрудоспособност и платени отпуски, проследявайки установеният им брой;
  • • Изготвяне на Описи на болнични и дискета за болнични;
  • • Изготвяне на гъвкави алгоритми за начисленията и заработките съгласно Трудовото законодателство;
  • • Изготвяне на Хонорар сметки и Служебни бележки по доходите получени при не трудови правоотношения;
  • • Изход на всички справки, документи, ведомости, рекапитулации и възможност за Експорт в Еxcel, PDF и ТXT формат, в които информацията да бъде групирана и филтрирана по определени от вас критерии;
  • • Възможност за автоматично записване на файл за изплащане на заплатите по безкасов път;
  • • Програмата е лицензирана от НАП и автоматично подготвя данните за запис и предаване на дискетата за Декларация 1 и 6 , като едновременно с това се разпечатват и придружителни писма;
  • • Изчисление на извънреден труд в почивни, празнични и работни дни както и брой смени нощен труд;
  • • Възможност за автоматично изготвяне и отпечатване на платежни нареждания

  Счетоводни услуги

  Пишете ни на
  vlahova@dir.bg

  Тук ще публикуваме въпроси задавани от наши клиенти относно Предлаганите счетоводни услуги.

  Те могат да бъдат разделени в следните насоки:

  • - текущо водене и обработка на счетоводни документи;- обработка на заплати и осигуровки;
  • - консултации по прилагането на националното и международното счетоводно законодателство;
  • - изготвяне на счетоводни отчети съгласно българското счетоводно законодателство;
  • - изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ;
  • - изготвяне на заявления, справки-декларации и други форми съгласно ЗДДС;
  • - проверка на изготвени данъчни декларации, заявления, справки, описи,
  • - интрастат;
  • - консултации във връзка с данъчното законодателство, Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане;
  • - помощ при данъчни ревизии

Запознайте се с нашия екип

Даниела Влахова,Управител

Обичам своята работа